ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2019. JÚNIUS 01.

AZONOSÍTÓ ADATOK

 • Cégnév: A Hivatalos Vízmű Szerviz Kft.
 • Székhely: 1089 Budapest, Orczy tér 4. C ép. 9. em. 4.
 • Levelezési cím: 1089 Budapest, Orczy tér 4. C ép. 9. em. 4.
 • Képviselő: Horváth Katalin – ügyvezető
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 01-09-296108
 • Adószám: 25916421-2-42
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 • Bankszámlaszám: 11708001-22240637-00000000

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK

Személyes ügyfélszolgálat

 • Ügyfélfogadási idő: K, Cs: 9:00-17:00; H, Sze, P, Szo, V: szünnap
 • Cím: 1089 Budapest, Orczy tér 4. C ép. 9. em. 4.

Telefonos ügyfélszolgálat

 • Ügyfélfogadási idő: H, K, Sze, Cs, P: 8:00-17:00; Szo, V: szünnap
 • Telefonszám: +36 1 784 7272

Egyéb elérhetőségek

 • Ügyfélfogadási idő: H, K, Sze, Cs, P, Szo, V: 0:00-24:00
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@vizmuszerviz.hu
 • Weboldal: vizoraszerelo.hu

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában a fentiekben szereplő „Ügyfélszolgálati adatok” a továbbiakban együttesen: Ügyfélszolgálat.

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

1.1. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza azon jogviszony kereteit, amely alapján „A Hivatalos Vízmű Szerviz Kft.” (a továbbiakban: Vállalkozó) szóbeli és/vagy írásbeli megrendelés alapján, valamint vállalkozói szerződésben meghatározott szerelési munka elvégzésére és átadására, a Megrendelő pedig annak átvételére és ellenértékének megfizetésére köteles.

1.2. A Felek között létrejött megrendelés, vállalkozói szerződés kizárólag a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes.
Így a jelen ÁSZF mindezek elválaszthatatlan részét képezi. A jelen ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a Felek között létrejövő megrendelésekre, ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra, kivéve, ha a Felek írásban ettől eltérnek.

1.3. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő számára a jelen ÁSZF megismerését, még mielőtt jogviszonyba kerülnének. Az ÁSZF bárki számára szabadon elérhető, megtekinthető és letölthető a Vállalkozó weboldaláról, valamint a Vállalkozó ügyfélszolgálati irodájában megtekinthető és tájékoztatás céljából kérhető nyomtatott verzióban is.

1.4. Amennyiben a Megrendelőnek a jelen ÁSZF bármely pontja nem egyértelmű, nem értelmezhető, esetleg nem elég részletes, úgy a megrendelés előtt írásban az Ügyfélszolgálatra leadhatja, elküldheti kérdéseit, melyre a Vállalkozó 15 (tizenöt) napon belül írásos választ ad.

 

2. Fogalmak


2.1.
A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában az új lakás-mellékvízmérő kiépítést, meglévő lakás-mellékvízmérő cserét, meglévő locsolási vízmérő cserét egyénileg megrendelő és ennek a díját egyénileg fizető személy (a tulajdonos, a haszonélvező, a bérlő, az egyéb jogcímen benn lakó, valamint ezek képviselője, meghatalmazottja) a továbbiakban együttesen: Egyéni megrendelő.

2.2. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában az új lakás-mellékvízmérő kiépítést, meglévő lakás-mellékvízmérő cserét, meglévő locsolási vízmérő cserét csoportosan megrendelő és ennek a díját fizető Társasház vagy Lakásfenntartó Szövetkezet, mint tulajdonosi közösség a továbbiakban együttesen: Közösségi megrendelő.

2.3. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában az Egyéni megrendelő és a Közösségi megrendelő a továbbiakban együttesen: Megrendelő.

2.4. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában „A Hivatalos Vízmű Szerviz Kft.” – mint a megrendelt szerelési munkákat végző cég – a továbbiakban: Vállalkozó.

2.5. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen:

2.6. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában albetétnek tekintendő a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló más helyiség – például: közület, üzlet, iroda, raktár, tároló, közös helyiség, garázs, műhely stb. – akár a közös, akár a nem közös tulajdonba tartozik.

2.7. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában: a lakás-mellékvízmérők a továbbiakban:

2.8. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában: a locsolási vízmérők a továbbiakban:

2.9. A jelen ÁSZF és mellékleteinek, valamint ezek módosításainak alkalmazásában a Fővárosi Vízművek Zrt. – mint a vízellátást biztosító szolgáltató – a továbbiakban: Vízművek.


3. Előfeltétel


3.1.
Közösségi megrendelő esetén a Közösségi megrendelő képviselője köteles igazolni a Vállalkozó részére (például: érvényes és hatályos Közgyűlési határozattal), hogy jogosult a Társasház vagy Lakásfenntartó Szövetkezet képviseletére.

3.2. Közösségi megrendelő esetén a Felek kötelesek a képviselőjük aláírási címpéldányát, illetve hiteles aláírás-mintáját a szerződéskötéskor egymásnak 1 (egy) másolati példányban átadni.

II. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

4. Ajánlat

4.1. Az Ügyfélszolgálati kommunikációs csatornákon a Vállalakozó munkatársai által a Megrendelő részére adott bármely információ csak tájékoztató jellegű, így nem jelenti egyben a Vállalkozó ajánlatadási kötelezettségét. Továbbá a Vállalkozó által a Közösségi megrendelő részére kiadott minden ajánlat szintén csak tájékoztató jellegű, nem jelenti automatikusan a Felek szerződéskötési kötelezettségét

4.2. Közösségi megrendelő esetén a Vállalkozó minden esetben pontos igényfelmérést végez, amelyből ajánlatot készít. A Vállalkozó az ajánlat részleteit ismerteti, egyezteti a Közösségi megrendelővel. A Közösségi megrendelő általi ajánlat elfogadás, és a Felek kölcsönös megegyezése után a Vállalkozó vállalkozói szerződést készít, melyet az aláírás előtt – amennyiben szükséges – szintén egyeztetnek a Felek.

 

5. Megrendelés


5.1.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a megrendelésben, a vállalkozói szerződésben meghatározott munkákat elvégzi.

5.2. A jelen ÁSZF a Vállalkozó tevékenységi körébe tartozó munkák elvégzésére irányul. Az új lakás-mellékvízmérő kiépítés, meglévő lakás-mellékvízmérő csere, meglévő locsolási vízmérő csere, valamint az ezekhez szükséges szerelvények beépítése kizárólag a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak, rendeleteknek – elsősorban a Vízművek mindenkori érvényes műszaki előírásainak – megfelelően történik.

5.3. A Vállalkozó megrendelést csakis és kizárólag a jelen ÁSZF szerinti Ügyfélszolgálaton fogad el.

5.4. Egyéni megrendelő esetén bármely Ügyfélszolgálati kommunikációs csatornán elfogadja a Vállalkozó a megrendelést, de Közösségi megrendelő esetén csakis írásos formában.

5.5. Miután a Vállalkozó az ÁSZF feltételeit nyilvánosan meghirdette, így a Megrendelőtől az Ügyfélszolgálat felé bármilyen formában érkező megrendelést a Vállalkozó úgy tekinti, hogy a Megrendelő ismeri és elfogadja az ÁSZF-ben az általa megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltételeket.

 

6. Ügyfélszolgálat


6.1.
A Vállalkozó külön díj nélkül személyes és telefonos ügyfélszolgálatot biztosít – a jelen ÁSZF 1. oldalán levő „Ügyfélszolgálati adatok” részében szereplő címen, illetve elérhetőségeken –, ahol a jelen ÁSZF szerinti teljes körű ügyintézéssel áll Megrendelők rendelkezésére. A Vállalkozó a pontos ügyfélfogadási időről rendszeresen tájékoztatja a Megrendelőket.

III. A FELEK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGI KÖREI VALAMINT JOGAI

7. A megrendelő részéről

7.1. Az Egyéni megrendelő köteles a megrendelés szerint teljesített munkát, átvenni, és a teljesített munka ellenértéket megfizetni.

7.2. A Közösségi megrendelő köteles a vállalkozói szerződés szerint teljesített munkát átvenni, és a teljesített munka ellenértéket megfizetni.

7.3. Az Egyéni megrendelő vállalja, hogy – szükség szerint – ellátja a Vállalkozót a jelen ÁSZF szerinti feladatainak végzése során a szükséges adatokkal, információkkal, valamint a sikeres munkavégzés érdekében kölcsönösen együttműködik a Vállalkozóval.

7.4. A Közösségi megrendelő – a jelen ÁSZF-ben és a vállalkozói szerződésben szereplő feladatok teljesítése érdekében – átadja a Vállalkozó részére a Társasház közös használatú területeire (lépcsőházaiba, liftjeibe, folyosóira, stb.) történő akadálytalan bejutáshoz szükséges belépési kódokat, kulcsokat, egyéb információkat. A Felek ezek átadás-átvételét külön dokumentumban rögzítik.

7.5. A Megrendelő köteles – a Vállalkozó Ügyfélszolgálatával – előre egyeztetett időintervallumban az albetétben tartózkodni, és biztosítani a vízmérőkhöz való szabad hozzáférést.

7.6. A Megrendelő a saját részéről fennálló bármilyen akadály esetén az egyeztetett időpontban történő munkavégzés lemondására, módosítására irányuló szándékát a munkavégzés napja előtti napon 17:00-ig köteles jelezni a Vállalkozó Ügyfélszolgálata felé. Ezen kötelezettség alól kivétel a Megrendelő önhibáján kívül bekövetkezett előre nem látható, váratlan események. Ilyennek számít például: természeti katasztrófa; bármilyen vis maior esemény; stb.


8. A vállalkozó részéről


8.1.
A Vállalkozó köteles a megrendelés, a megbízás szerződés szerinti feladatait, kötelezettségeit határidőre teljesíteni.

8.2. A Vállalkozó elvállalja a jelen ÁSZF szerinti munkák elvégzését, melynek teljesítéséért a 12., 13., 14. pontokban – és azok alpontjaiban – meghatározottak szerinti díjakat számítja fel.

8.3. A Vállalkozó teljes körűen elvégzi a Megrendelő és a Vízművek egymás közötti viszonylatában
elvégzendő teljes dokumentálási és adminisztrációs feladatokat. Vagyis a Vállalkozó megfelelően kitölti a Vízművek által elvárt dokumentumokat, aláíratja a Közös képviselővel, valamint – igazolható módon – átadja a dokumentumokat a Vízműveknek, figyelembe véve az általuk elvárt határidőket.

8.4. A Vállalkozó minden leszerelt, és minden felszerelt vízmérőről digitális fotót készít a helyszínen, valamint minden, a Vízművek részére átadott dokumentumról digitális (szkennelt) másolatot készít. Mindezeket elektronikus formában tárolja, és szükség esetén a Megrendelő – írásos formában történő kérésére – rendelkezésére bocsátja.

8.5. A Vállalkozó az együttműködésük során a Megrendelőtől – akár írásban, akár szóban – a tudomására jutott összes vonatkozó dokumentumot, adatot, információt, tényt, egyebet üzleti titokként, szigorúan bizalmasan kezeli, illetve megőrizi. Ezeket a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, semmilyen esetben harmadik személy részére nem adja ki. Az előzőek alól kivételt képeznek azok dokumentumok, adatok, információk, tények, egyebek, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

8.6. A Vállalkozó teljes felelősséget vállal azért, hogy hogy az általa elvégzett munkák szakmailag helytállóak.
A Vállalkozó a Megrendelőtől reklamációt kizárólag írásban, az előbbi felelősségi körére korlátozottan fogad el.

8.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melyben a kártérítés összege 5.000.000 Ft (ötmillió forint) káronként, és 15.000.000 Ft (tizenötmillió forint) évente.

8.8. A Vállalkozó munkavégzési és felelősségi köre nem terjed ki az önhibáján kívül bekövetkezett előre nem látható, váratlan eseményekre. Ilyennek számít például: természeti katasztrófa; bármilyen vis maior esemény; stb.

8.9. A Vállalkozó bizonyos (rész)feladatok elvégzéséhez közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért a jelen ÁSZF szerinti teljes felelősséggel tartozik.

8.10. A Vállalkozó biztosítja, hogy a munkát végző személyeket egyedi azonosítószámot tartalmazó fényképes kitűzővel látja el. Továbbá a Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a munkát végző személyek a munkavégzés alkalmával viseljék a fényképes kitűzőt.

8.11. A Közösségi megrendelő esetében a Felek mindig, minden esetben vállalkozói szerződést kötnek, melyben rögzítik az adott megrendelés – a jelen ÁSZF-en túlmenő – sajátos részleteit, feltételeit. Az Egyéni megrendelő esetében a Felek csak akkor kötnek vállalkozói szerződést, amennyiben a feladat(ok) folyamata, összetettsége megköveteli azt.


9. Tulajdonjog


9.1.
A megrendelésben szereplő termék mindig, minden esetben a Vállalkozó tulajdonát képezi a teljes ár kifizetéséig.

9.2. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelőnek átadott vízmérők, szerelvények a Vállalkozó tulajdonába tartoznak a teljes vételár kifizetéséig. A Vállalkozó ezt a jogát tekintet nélkül fenntartja akkor is, ha az adott termék tovább-feldolgozásra, beépítésre vagy akár tovább-értékesítésre kerül.

9.3. Ha a Vállalkozó által átadott termék más termékbe kerül beépítésre, akkor a Vállalkozó a teljes vételár kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez a Vállalkozó által átadott termék a más termék értékéhez képest.

IV. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

10. Műszaki nyilatkozat

10.1. A Vállalkozó garantálja, hogy mindig, minden esetben csakis új és az aktuális évre hitelesített vízmérőket épít be.

10.2. A Vállalkozó tanúsítja, hogy az általa forgalmazott vízmérők megfelelnek a magyarországi – mindenkori érvényes – mérésügyi előírásoknak.

10.3. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az általa forgalmazott és a vízmérő cserék, valamint az új vízmérő szerelések során beépített lakás-mellékvízmérők, valamit locsolási vízmérők minden tekintetben megfelelnek a Vízművek vonatkozó – mindenkori érvényes – műszaki előírásainak.


11. Garanciális feltételek

11.1. A Vállalkozó a vízmérő szereléstől számított 1 (egy) évig garanciát vállal a vízmérőre. A Vállalkozó a Megrendelőtől a garanciális igényének érvényesítését csakis és kizárólag a jelen ÁSZF szerinti Ügyfélszolgálaton fogad el.

11.2. A Vállalkozó a vízmérőkre, szerelvényekre visszavásárlási garanciát nem vállal.

11.3. A Vállalkozó garanciát csakis és kizárólag az általa forgalmazott és szerelt vízmérőkre, és egyéb munkákra vállal.

11.4. A meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel – különös tekintettel a szerelést követően fellépő –, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csöveket is, a Vállalkozó nem vállal garanciát, tekintettel arra, hogy az említett hibák nem a Vállalkozó hibájából erednek.

11.5. Amennyiben a vízmérő a rendeltetésszerű használat során a szereléstől számított 1 (egy) éven belül gyártási vagy anyaghiba miatt elromlik azt a Vállalkozó díjtalanul cseréli, vagy megjavítja és újrahitelesíti.

11.6. A vízmérőkre vonatkozó garancia megszűnik, ha: a plomba, bélyegzés vagy más hitelesítést tanúsító jelzés hiányzik vagy sérült; a meghibásodás rendellenes használatból, vagy külső behatásra keletkezett;
a garanciajegy (vagy az eredeti számla) nincs meg; a meghibásodást a mért vízben lévő szilárd és/vagy oldott anyagok (például: homok, rozsda, egyéb szennyeződések) okozzák.

11.7. A sürgős esetek kivételével a garanciális javítások hétköznap (hétfőtől péntekig), munkaidőben (8:00-17:00 között) történnek. Ezzel kapcsolatban a Vállalkozó semmilyen kártérítési igényt nem fogad el.

11.8. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő elmondása alapján felvett garanciális hiba elhárítása során megállapítást nyer, hogy az nem tartozik a garanciális hibák körébe, úgy az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelőre áthárítsa.

11.9. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő a garanciális időtartamon belül harmadik féllel végezteti el a garanciális javítást, úgy a Megrendelő a garanciális jogait a javított részek tekintetében elveszíti, és a Vállalkozó a javítással kapcsolatban felmerült költségeket semmilyen esetben nem téríti meg.

V. DÍJAK

12. Általános díjak


12.1. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások díjait a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

12.2. A tájékoztatóban, szórólapon, weboldalon szereplő díjak a minimális és alapvető műszaki szükségletet tartalmazzák.

12.3. A munka díjazása a munkák felvételét követően előzetes kalkuláció alapján kerül meghatározásra, amely a munkavégzés közben felmerülő – az előzetes felmérés során nem ismert, vagy előre nem látható – például rejtett hibák és váratlan műszaki kialakítások során változhat. Ilyen esetben a munka díjazásának módosításáról a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt.

12.4. Amennyiben a Megrendelő hibájából az előre egyeztetett időpontban meghiúsul a munkavégzés, úgy az érintett albetét esetében a Vállalkozó jogosult külön kiszállási díjat felszámítani, melynek összegét a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

 

13. Meglévő vízmérő csere díjak


13.1. A Vállalkozó mindig minden esetben csakis új és az aktuális évre hitelesített vízmérőket épít be. Megjegyzés: A díjak meglévő vízmérők cseréjére – vagyis a korábbiakban kialakított, mérethelyes mérőhelyre történő beszerelésre –, új és hiteles „normál” – vagyis szabványos műszaki paraméterekkel rendelkező – vízmérőkre (azaz 1/2″-os méretű, 110 mm-es beépítési hosszúságú, szárazon futó, vagy
3/4″-os méretű, 130 mm-es beépítési hosszúságú, szárazon futó) – vonatkoznak.

13.2. A díjak mindig minden esetben tartalmazzák az új vízmérők árát, a vízmérők cseréjének teljes munkadíját,
a szükséges tömítéseket, a vízmérők üzembe helyezésének (plombálásának) és műszaki átvételének munkadíját.

13.3. A díjak nem tartalmazzák a 13.2. pontban szereplő díjakon felül a Vízművek részére kötelezően fizetendő üzembe helyezés adminisztrációs díját, amely a Vízművek mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája szerint alakul. Ezt a Vízművek megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. utólagosan számlázza ki az adott albetét részére.

13.4. Ha a jelenlegi vízmérők nem a Vízművek mindenkori érvényes műszaki előírásainak megfelelően vannak beszerelve, akkor annak érdekében, hogy biztosan sikeres legyen a műszaki átvétel, átalakításra lehet szükség. Ilyen esetben az érintett lakás vonatkozásában az esetleges átépítésért a Vállalkozó külön díjat számít fel. Ez két részből áll. Egyrészt a felhasznált anyagok, szerelvények anyagdíja, másrész munkadíj.
Ezeket a lehetséges plusz díjakat a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

13.5. Amennyiben a Vízművek általi, mindenkori érvényes elvárásoknak történő megfelelés miatt bármilyen egyedi méretű vízmérő beépítés szükséges, annak lehet, hogy felára van. Leggyakrabban előforduló eset, ha ún. gyorsöblítéses (= schell szelepes) WC van, akkor hidegvízmérő esetén ún. nedvesen futó vízmérőt kell beépíteni. Ennek lehetséges felárait a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

 

14. Új vízmérő kiépítés díjak


14.1. A Vállalkozó mindig minden esetben csakis új és az aktuális évre hitelesített vízmérőket épít be. Megjegyzés: A díjak új és hiteles „normál” – vagyis szabványos műszaki paraméterekkel rendelkező – vízmérőkre (azaz 1/2″-os méretű, 110 mm-es beépítési hosszúságú, szárazon futó, vagy 3/4″-os méretű, 130 mm-es beépítési hosszúságú, szárazon futó) – vonatkoznak.

14.2. A díjak mindig minden esetben tartalmazzák az új vízmérő árát, az alapvetően szükséges anyagokat, szerelvényeket, – amely vízmérőnként 1 csatlakozópár, 1 db golyóscsap (1/2″-os vagy 3/4”-os méretű), 1 db bekötőcső (fix vagy flexi), tömítések – valamint a vízmérők üzembe helyezésének (plombálásának) és műszaki átvételének munkadíját. Továbbá a vízmérők kiépítésének vázlatrajzát, valamint az átlagosan szükséges munkadíját, amely vízmérőnként átlagosan 1 óra.
Megjegyzés: vázlatrajz készítés esetén az ajánlatadás előtt a Vállalkozó előre egyeztetett időpontban műszaki felmérést végez az adott albetétben.

14.3. A díjak nem tartalmazzák a 14.2. pontban szereplő díjakon felül a Vízművek részére kötelezően fizetendő vázlatrajz jóváhagyási és regisztrációs díjat, valamint az üzembe helyezés adminisztrációs díját, amelyek
a Vízművek mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája szerint alakulnak. Ezeket a Vízművek megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. utólagosan számlázza ki az adott albetét részére.

14.4. Amennyiben olyan körülmények vannak, amelyek lényegesen lassítják a munkát, így az előzőekben szereplő időkeretbe nem fér bele a vízmérő kiépítés, akkor a Vállalkozó a további időszükségletet óradíj alapon számítja fel, melynek mértékét a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

14.5. Az előzőeken túlmenően a díjak tartalmazzák a fal bontást a vízmérő szerelés helyén, amennyiben ez szükséges.

14.6. A díjak nem tartalmazzák az esetleges helyreállítási munkák (például: vakolás, csempézés, festés, stb.) költségét.

14.7. Amennyiben a Vízművek általi, mindenkori érvényes elvárásoknak történő megfelelés miatt bármilyen egyedi méretű vízmérő beépítés szükséges, annak lehet, hogy felára van. Leggyakrabban előforduló eset, ha ún. gyorsöblítéses (= schell szelepes) WC van, akkor hidegvízmérő esetén ún. nedvesen futó vízmérőt kell beépíteni. Ennek lehetséges felárait a Vállalkozó mindenkori érvényes szolgáltatási árlistája tartalmazza.

 

15. Fizetési feltételek


15.1. A Vállalkozó által a Megrendelő részére átadott munkák dokumentálása a Vállalkozó által készített munkalapon történik. A munkalap átvétele a Megrendelő részéről egyben a feladatok teljesítését is jelenti.

15.2. Az Egyéni megrendelő az átvett munkát a munkavégzés után készpénzben köteles kiegyenlíteni. Ettől eltérő eset lehet, ha a Vállalkozó a megrendeléskor más fizetési konstrukciót biztosított a Megrendelő részére.

15.3. A Közösségi megrendelő az átvett munkát a munkavégzés után banki átutalással köteles kiegyenlíteni. Ennek a paramétereit minden esetben a vállalkozói szerződésben rögzítik a Felek.

15.4. A Vállalkozó – a Közösségi megrendelő fizetési kötelezettségéhez szükséges – dokumentumokat (eredeti számla, Teljesítési igazolás) személyesen – az átvételt írásban elismertetve – adja át, vagy ajánlott, tértivevényes postai küldeményként, juttatja el a Közösségi megrendelő részére. Amennyiben az ezeket a dokumentumokat tartalmazó postai küldemény tértivevénye kézbesítés és átvétel nélkül (például: „nem fogadta el”; „nem kereste”; „elköltözött”; „ismeretlen”; vagy egyéb hasonló ok miatt) érkezik vissza a Vállalkozóhoz, úgy a Vállalkozó jogosult az ismételt postai kézbesítés díját továbbszámlázni a Közösségi megrendelőnek.

15.5. A Vállalkozó a késedelmes fizetés esetén – a késedelmes időszakra – késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A kamatfizetés kezdő időpontja a számlában meghatározott fizetési határidő utolsó napja, befejező időpontja a Megrendelő pénzügyi teljesítése, vagyis a számla tényleges kiegyenlítésének napja. A Megrendelő akkor teljesített, ha a teljes fizetendő összeg – a késedelmi kamatokkal együtt – megérkezett a Vállalkozó bankszámlájára.

15.6. A Megrendelő 30 (harminc) naptári napot elérő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal a – késedelmi kamatokkal növelt – teljes fennálló lejárt követelés behajtására megbízást adni a követelésének behajtásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságnak. A követelésbehajtás teljes költsége a Megrendelőt terheli, melynek összege a mindenkori követelés – késedelmi kamatokkal növelt – összegének 20 %-a (húsz százalék), de minimum 20.000 Ft (húszezer forint).

VI. A JOGVISZONY HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

16. A jogviszony hatálya


16.1. A jogviszony Egyéni megrendelő esetén a megrendelés a Vállalkozó Ügyfélszolgálata általi rögzítésével jön létre és a munka teljesítésével ér véget. Közösségi megrendelő esetén a jogviszony hatályáról a Felek között létrejött vállalkozói szerződés rendelkezik.

17. A jogviszony megszűnése


17.1. A jogviszony megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni, és a nem ellentételezett szolgáltatásokat egymásnak megfizetni, illetve visszafizetni.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Egyebek

18.1. A jelen ÁSZF-ben nem rögzített – de a tevékenységgel, munkavégzéssel összefüggő – feladatok, elvárások gyakorlati kivitelezése, valamint megoldása a Felek együttműködése keretében történik.

18.2. A Felek a jogviszonyuk létrejöttéből, érvényességéből, értelmezéséből és teljesítéséből eredő vitás kérdéseiket először megkísérlik egymással személyesen egyeztetni és megállapodásra törekednek. Abban az esetben, ha az egyeztetés elmarad, vagy ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére – értékhatártól függően – az illetékes Bírósághoz fordulnak.

18.3. Ha a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF egészét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a jogviszony egyáltalán nem jött volna létre.

18.4. A Felek egyéb jogaiknak korlátozása nélkül kölcsönösen vállalják, hogy a jogviszonyuk folyamán és bármilyen okból történő megszűnésének, vagy megszüntetésének esetén egymásról harmadik személy előtt nem tesznek olyan tartalmú nyilatkozatot, vagy megjegyzést, amely alkalmas lehet a másik Fél szakmai, üzleti, emberi tisztességének, jó hírének negatív befolyásolására. Ezen rendelkezés megszegése esetén a megállapodást megszegő Fél kártérítést köteles fizetni a sértett Félnek.

18.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv és más jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

18.6. A jelen ÁSZF az érvényesség kezdetekor nem tartalmaz mellékletet. A jövőben keletkező minden módosítás, melléklet a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

18.7. A jelen ÁSZF érvényesség kezdetekor 9 (kilenc) db számozott oldalból áll.

 

Budapest, 2019. június 01.

error: Content is protected !!